DeGeKa Electrics

Uw elektrische installatie volgens de regels van de kunst

Algemene voorwaarden DeGeKa Electrics

Artikel 1: Toepassing

Alle relaties met klanten en medecontractanten (met inbegrip van aanbiedingen en bestellingen) worden beheerst door onze algemene voorwaarden, die alle algemene of bijzondere voorwaarden van onze medecontractanten annuleren en vervangen. Indien DeGeKa Electrics met de medecontractant bijzondere contractclausules overeenkomt die van onze algemene voorwaarden afwijken, blijven de andere clausules onverminderd van toepassing.

Door het plaatsen van een bestelling, zelfs mondeling, onderschrijft de klant onze algemene voorwaarden, waarvan hij verklaart kennis te hebben genomen. Door het aanvaarden van onze bestelling, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij per mail of hetzij door uitvoering aanvaarden de klanten onze algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om onze voorwaarden op ieder moment aan te passen. Onze gewijzigde algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf de kennisgeving. Publicatie op onze website geldt als kennisgeving.

Artikel 2: Prijzen

De uit te voeren werken en de te leveren materialen zullen gefactureerd worden volgens de tarieven en prijzen die op datum van het aanbod van kracht waren. Alle op het tijdstip van dit aanbod niet bekende kosten en lasten zullen ten laste van de klant zijn.

Alle prijzen van DeGeKa Electrics kunnen naar keuze van de verkoper-installateur forfaitair of op uurbasis worden berekend. Voor elk werk op uurbasis of in regie worden de materialen berekend aan de dagprijs en de werkuren worden berekend vanaf het vertrek tot aan de aankomst in de zetel van DeGeKa Electrics, vermeerderd met de transportkosten, verplaatsingskosten en prestaties voor het op- en afladen van materialen.

De werken worden uitgevoerd met de basismaterialen die normaal voorhanden zijn. De specifieke eisen van de klant dienen te worden meegedeeld aan DeGeKa Electrics op het moment dat het bestek wordt gevraagd. Indien deze eisen daarna worden meegedeeld, kunnen de prijzen worden aangepast.

Artikel 3: Meerwerken

In geval van een nieuw verzoek van de klant, dat niet voorzien is in het oorspronkelijke bestek, beoordeelt DeGeKa Electrics of we in staat zijn te voldoen aan het verzoek of niet. De weigering van de verkoper-installateur om te voldoen aan het nieuwe verzoek doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke bestelling en de partijen zullen bijgevolg nog steeds verplicht zijn om de verbintenissen die uit de oorspronkelijke bestelling voortvloeien, uit te voeren. Meerwerken worden enkel aanvaard na schriftelijke bestelling en geven aanleiding tot een meerprijs en tot een verlenging van de uitvoeringstermijn.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst onvoorziene gebreken of verborgen gebreken zouden worden vastgesteld, die herstellingen of wijzigingen zouden noodzakelijk maken, zullen deze in aan uurtarief en met supplement worden uitgevoerd. Opdat het normale verloop van de werken zou worden bewaard, dient het akkoord van de klant voor dergelijke onvoorziene werken slechts te worden gevraagd wanneer de reparatiekosten 15% van het volledige bedrag van het bestek exclusief belastingen overschrijden.

Artikel 4: Geldigheid

De offerte en de kostprijsberekening blijven gedurende 1 maand vanaf de vermelde datum onverkort geldig. Na afloop van die maand kunnen dezelfde voorwaarden niet langer gegarandeerd worden.

Artikel 5: Termijnen

De datum van het begin van de werken wordt vastgelegd in onderling overleg met de klant, maar kan steeds worden uitgesteld door de verkoper-installateur bij uitzonderlijke omstandigheden en/of omstandigheden onafhankelijk van de wil van DeGeKa Electrics.

De leveringstermijnen en uitvoeringstermijn die eventueel zijn bepaald zijn slechts indicatief van aard en zijn nooit bindend. Enkel een achterstand van meer dan een maand na verzending van een aangetekende ingebrekestelling door de klant, kan door deze laatste worden ingeroepen om de uitvoering van diens verbintenissen op te schorten of om de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te vragen.

De klant dient zo goed als mogelijk de uitvoering van deze werken te vergemakkelijken. Hij dient ervoor te zorgen dat de materialen op de werf kunnen worden geleverd. Hij dient ervoor te zorgen dat de lokalen en trappen waar de werken dienen te worden uitgevoerd vrij zijn van elk obstakel. Elk werk van opruiming en/of schoonmaak zal in supplement aan de klant worden gefactureerd. De klant zorgt er tevens voor dat alle nutsvoorzieningen op zijn kosten kunnen worden gebruikt.

De bestekken worden opgemaakt in de veronderstelling dat de werken zonder onderbreking worden uitgevoerd. Indien andere professionelen tegelijkertijd met DeGeKa Electrics werken, dient de klant ervoor te zorgen dat de normale vooruitgang van de werken van DeGeKa Electrics niet wordt gestoord. Indien dit het geval zou zijn, worden de uitvoeringstermijnen verlengd. De verloren en niet recupereerbare wachttijden zullen in supplement worden gefactureerd.

Alle uitgaven die voortvloeien uit tijdverlies waarvan de oorzaak niet bij DeGeKa Electrics ligt, zoals de vertraging in het afwerken van lokalen, van grondvesten, eerbiedigen van veiligheidsregels zullen aangerekend worden als toeslag van de overeengekomen prijs.

Artikel 6: Voorschotten en eindsaldo

Vóór aanvang van de werken zal een eerste voorschot gefactureerd worden van 30% op de totaalprijs; in de loop van de werken zal een tweede voorschot van 30% en een derde voorschot van 30% op de totaalprijs gefactureerd worden. Het saldo van 10% wordt na het einde van de werken gefactureerd, ongeacht of er een definitieve oplevering heeft plaatsgehad.

Elk voorschot dat betaald is aan DeGeKa Electrics blijft definitief verworven door deze indien de overeenkomst om welke reden ook, die niet toerekenbaar is aan de verkoper-installateur, zou worden verbroken.

Artikel 7: Betalingen

Zonder betwisting per uitsluitend aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na verzending van de factuur, wordt elke factuur aanzien als onherroepelijk aanvaard.

De bedragen verschuldigd door onze klanten of medecontractanten zijn conventioneel draagbaar en niet haalbaar.

Elke op de vervaldag onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vertragingsintrest van 15% jaarlijks op. Het factuurbedrag zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met 15% en een minimum van 150€. Het geheel van inningskosten is ten laste van klant of medecontractant.

Wij behouden ons het recht voor om betalingen toe te rekenen op de oudste facturen. De betaling die niet het geheel van de totale schuld dekt, zal in elk geval eerst worden toegerekend op de interesten en de verhogingen.

In geval van wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, van enige vervallen factuur, zijn wij gerechtigd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle lopende bestellingen en werken te schorsen, zonder afbreuk te doen aan ons recht om een schadevergoeding te bekomen van de klant of medecontractant.

Indien de facturen binnen de acht kalenderdagen na de opschorting van de werken door DeGeKa Electrics onbetaald blijven, houden wij ons het recht voor de overeenkomst ten laste van de klant te ontbinden zonder voorafgaande rechterlijke toelating en zonder afbreuk aan het recht om terugbetaling van de opgelopen kosten en geleden schade te vorderen.

Wij behouden ons het recht voor om over te gaan tot betaling via schuldvergelijking, van rechtswege en zonder formaliteiten, van alle bedragen die ons verschuldigd zijn door de klant of medecontractant met diens eventuele vorderingen te onzer aanzien, ongeacht de oorzaak en de aard van de verschuldigde sommen en zelfs indien de voorwaarden van wettelijke schuldvergelijking niet vervuld zijn.

Daarnaast houden wij ons eveneens het recht voor om de uitvoering van onze verbintenissen op te schorten of een einde te stellen aan de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke toelating wanneer na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat de klant een essentieel deel van zijn verbintenissen niet zal uitvoeren wegens een ernstig gebrek in diens uitvoeringsmogelijkheden of door diens insolvabiliteit.

Het ondertekenen van een handelseffect door de klant, ten tijde of na de bestelling, houdt geen schuldvernieuwing in noch enige wijziging van of verzaking aan onze algemene voorwaarden.

Artikel 8: Aanvaarding en Waarborg

Bij betwisting over de uitvoering van de werken dienen de opmerkingen van de klant binnen de 8 dagen na oplevering uitsluitend per aangetekend schrijven aan DeGeKa Electrics kenbaar gemaakt te worden. Elke andere vorm van betwisting is niet geldig.

De werken zullen het voorwerp uitmaken van een oplevering die geldt als aanvaarding van de werken door de klant. De oplevering kan in verschillende fasen gebeuren, ofwel volgens de specificiteit van de werken, ofwel in functie van de ruimte. De oplevering, of in voorkomend geval elke fase hiervan, wordt per proces-verbaal vastgesteld, na een vergadering tussen de partijen, of hun vertegenwoordigers, op de werf.
De oplevering, en bijgevolg de aanvaarding, wordt geacht te zijn bekomen in de volgende gevallen:

De waarborg is afhankelijk van een voldoend toezicht en onderhoud vanwege de klant.

Onder voorbehoud van toepassing van de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de bescherming van consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen, zijn de lichte verborgen gebreken zijn slechts gedekt door de waarborg van de verkoper-installateur voor een periode van zes maanden, te rekenen vanaf de oplevering van de werken. Na zes maanden is de verkoper-installateur bevrijd van zijn waarborg en worden de risico’s van het zich voordoen van een licht verborgen gebrek gedragen door de klant. (gebreken van het materiaal)

Onder voorbehoud van toepassing van de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de bescherming van consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen, wanneer het geleverde en geplaatste materiaal het voorwerp uitmaakt van een waarborg, worden de duur en de voorwaarden van het beroep op deze waarborg strikt beperkt tot de waarborg die verleend is door de fabrikant. Deze waarborg kan niet worden ingeroepen door de klant indien het gebrek veroorzaakt wordt door een oorzaak die vreemd is aan de fabrikant of de verkoper-installateur zoals met name water en het werk van derden. In geen enkel geval kan de verkoper-installateur tot meer gehouden zijn dan de waarborg van de fabrikant.

De waarborgen vernoemd in de twee bovenstaande paragrafen zijn strikt beperkt tot het herstellen van de gebreken van het werk of het vervangen van de defecte stukken en kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding. Zij kunnen tevens slechts door de klant worden ingeroepen voor zover deze het gefactureerde bedrag integraal heeft betaald.

In geval van toepassing van de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de bescherming van consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen, kan de wettelijke garantie voorzien in artikel 1649 quater van het Burgerlijk wetboek slechts worden ingeroepen gedurende een periode van twee maanden te rekenen van het moment waarop de klant het defect of het gebrek heeft vastgesteld of zou moeten hebben vastgesteld. Eenmaal deze termijn voorbij, kan de klant geen beroep meer doen op de waarborg.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle berekeningen, tekeningen, materialen en werken blijven volledige eigendom van DeGeKa Electrics tot hun volledige betaling door de klant. Bijkomende materialen die niet zouden worden gebruikt, zijn niet in de prijs begrepen en blijven bijgevolg eigendom van DeGeKa Electrics.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, worden de gedemonteerde en ongebruikte materialen eigendom van de verkoper-installateur, indien de overeenkomst veranderingen aan bestaande constructies omvat.

In afwijking van artikel 1788 van het Burgerlijk Wetboek, komt de overdracht van de risico’s aan de klant tot stand vanaf de levering van de goederen op de werf.

De klant neemt vanaf de levering de bewaking van de materialen en de goederen op zich, en is verantwoordelijk voor de opgelopen schade (hierin begrepen diefstallen, verdwijningen of gelijk welke beschadigingen). De klant verbindt er zich toe om in de onmiddellijke nabijheid van de werf een droog lokaal, dat afsluitbaar is met een sleutel, ter beschikking te stellen van de verkoper-installateur voor het opslaan van materialen en goederen.

Artikel 10: Verbreking overeenkomst

Indien de klant de overeenkomst, ontstaan na ondertekening van onderhavige offerte, verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant een schadevergoeding verschuldigd aan DeGeKa Electrics ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling/offerte.

In afwijking van hetgeen is voorzien in bovenstaande paragraaf, is in geval de klant vraagt om zijn oorspronkelijke bestelling te wijzigen, en deze wijziging meer dan een kwart vertegenwoordigt van de verkoopprijs exclusief belastingen zoals deze is weergegeven in het oorspronkelijke bestek, houdt de verkoper-installateur zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen. Geen enkele schadevergoeding kan door de klant worden gevorderd wegens de opzegging. Tevens behoudt de verkoper-installateur zich het recht voor een einde te stellen aan de overeenkomst in geval van overlijden of insolventie van de klant.

Artikel 11: Conformiteit en veiligheid

Alle installaties moeten aan de wettelijke, of door de elektrische distributienetten ingestelde reglementering beantwoorden (AREI).

De controle van de installaties en de kosten die daaraan verbonden zijn vallen ten laste van de klant.

Wanneer er verschillende aannemers tegelijk of achtereenvolgend, zelfs indien ze elkaar opvolgen zonder elkaar te ontmoeten, op een werf tewerkgesteld zijn, zullen de werken niet beginnen voor de aanduiding van een werfcoördinator inzake veiligheid en gezondheid en de ontvangst van zijn verslag (op de werven kleiner dan 500 m2, zou de aannemer of de architect die de nodige vorming gevolgd heeft, aangeduid kunnen worden als werfcoördinator). Indien de veiligheidsverplichtingen niet nageleefd worden, zal het werk geschorst worden zolang de werf aan de veiligheidseisen niet beantwoordt.

Artikel 12: Overmacht:

In geval van overmacht, is de partij die hiervan het slachtoffer is bevrijd van elke verantwoordelijkheid. Zij kan de verbintenissen verminderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan teniet doen of opschorten, zonder dat zij verplicht is enige schadevergoeding te betalen.

Partijen beschouwen met name volgende gebeurtenissen als gevallen van overmacht: oorlogen, burgeroorlogen, stakingen, lock-outs, onderbreking van machines, brand, overstroming, opschorting van de transportmiddelen, moeilijkheden bij het voorzien van basismaterialen, materialen en energie, beperkingen of bepalingen opgelegd door de overheden.

Artikel 13: Privacy en verwerking van persoonsgegevens

DeGeKa Electrics registreert persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Zij houdt deze gegevens bij voor een periode van de duur van het contract met een maximum periode van 10 jaar na de beëindiging van het contract.

DeGeKa Electrics is gehouden de rechten van de betrokkene zoals vermeld in Europese en Belgische wetgeving te respecteren.

Elke aansprakelijkheid ten aanzien van een natuurlijk persoon uit hoofde van enige schending van de AVG-Verordeningen dient lastens DeGeKa Electrics bewezen te zijn en te worden. Elke aansprakelijkheid lastens een rechtspersoon is uitgesloten.

Elke aansprakelijkheid als gevolg van een inbreuk op de AVG-verordeningen door of bij een derde in de uitvoering van door DeGeKa Electrics verrichte werken, kan niet ten laste gelegd worden van DeGeKa Electrics.

DeGeKa Electrics kan in elk geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval zij als verwerker zou worden beschouwd of kunnen worden aanzien.

Artikel 14: Professionele burgerlijke aansprakelijkheid

DeGeKa Electrics stelt alles in het werk om materiële schade tijdens de uitvoering van de werken te voorkomen.

Het komt aan de klant toe om de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen te nemen of te laten nemen door de bewoners van het gebouw, met name door in de werkzone geen waardevol meubilair te plaatsen of door de bescherming ervan te verzekeren indien dit niet kan worden verplaatst. De klant kijkt er eveneens op toe zijn waardevolle voorwerpen op een veilige plaats op te bergen.

In geval van ramp, is enkel de verzekeraar van DeGeKa Electrics gerechtigd om de schade die door de klant wordt geleden, te ramen.

Elk ongeval dient binnen de 24 uur vanaf het plaatsvinden ervan onmiddellijk per telefoon te worden aangegeven en bevestigd per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan dergelijke aangifte binnen een termijn van 24 uur, zal de klant niet meer het recht hebben zich tot de verkoper-installateur te wenden.

De aansprakelijkheid van DeGeKa Electrics is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de verzekeringsdekking. Een kopie van de polis wordt op eenvoudige vraag aan de klant overgemaakt.

Artikel 15: Rechtsbevoegdheid

De verhouding tussen DeGeKaElectrics en de klant is onderworpen aan het Belgische recht, ongeacht welke de nationaliteit van de partijen is. Elk geding valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.